Pławikoniki występują zarówno w wodach stref umiarkowanych, jak i tropikalnych, w przybliżeniu od równoleżnika
50°N po równoleżnik 50°S.Gatunki morskie zasiedlają wody płytkie (do 30 m głębokości),
niektóre przebywają do 100 m p.p.m., jak Hippocampus minotaur.

Powrót